v.l.
Bahirah Abd-al-Jabbar            Ghalib Sabbiih-al-Sahra           Amal Dar-al_Malak