Amal Dar-al-Malak                Bahirah Abd-al-Jabbar           Ghalib Sabiih-al-Sahra